Mali Durum

Vakfımızın asli faaliyetinin mali yönetimi açısından geride bıraktığımız çalışma döneminde hedeflerimizi gerçekleştirildiğimizi ve faaliyetlerimiz sonucunda 881 bin TL (yaklaşık 450 bin €) faaliyet dönemi gelir fazlası elde ettiğimizi bildirmekten memnuniyet duymaktayız. 

Başka bir kaynağa ihtiyaç duymadan dönem içerisinde Garanti Bankası kredisinin vadesi gelen, toplam tutarı 990 bin Euro’yu bulan taksitleri ile arsa alımında kullanılan İş Bankası kredisi 1.diliminin 302 bin Euro, inşaat sırasında kullanılan 2. ve 3.dilimlerinin 173 bin USD, Denizbank kredisinin ise 158 bin USD tutarındaki taksitleri gününde ödenmiştir. Ödemelerin toplamı 1,292 milyon Euro ve 331 bin USD’dir. Bu arada Garanti Bankası’na kredi ana para borcumuz 2,362 milyon Euro’ya düşmüş, böylece 2005 yılında o tarihteki Vakıf borçlarını konsolide etmek amacıyla kullanılan bu kredinin ana para borcunun yaklaşık üçte ikisi ödenmiştir. 

125.Yıl Özel İlköğretim Okulu Projesi’nin finansmanında kullanılan kredilerden sadece İş Bankası 1.diliminin anapara ödemeleri başlamış olup diğerlerinin anapara ödemeleri önümüzdeki dönemde başlayacaktır. 

2009 Eylül-2010 Ağustos döneminde ödenen banka kredisi taksitleri:
 

125. Yıl Özel İlköğretim Okulu projesini gerçekleştirmek üzere 2008 Şubat ayında arsa satın alınmış ve İş Bankası’nın tahsis ettiği 4.750.000 Euro limitli yatırım kredisinin 1.500.000 Euro’luk kısmı bu sırada kullanılmıştı, inşaatın ilerleyen dönemlerinde finansman amacıyla İş Bankası’ndan 1.500.000 USD ve 2.500.000 USD, Denizbank’tan 2.000.000 USD tutarlarında uzun vadeli krediler kullanılmıştır. 

Uzun vadeli kredilerin faiz koşullarında geçen dönemde gerçekleştirilen iyileştirmelere ek olarak İş Bankası ile yapılan görüşmeler sonucunda 2.dilim kredisinin (Libor + %9,5) olan faizi Libor + %5’e indirilmiş, böylece tüm kredi maliyetleri günümüz koşullarına uygun hale getirilmiştir. 

Ayrıca önümüzdeki süreçte yaşanabilecek geçici finansman sıkıntıları düşünülerek Garanti Bankası, İş Bankası ve Denizbank’la görüşülmüş, yeni bir teminata gerek olmaksızın bu bankalarca vakfımıza kredi limitleri açtırılmıştır. Bunların 3.000.000 TL’si kısa vadeli, 800.000 Euro’su uzun vadeli kredilerdir. 

Halen Vakfımızın kullandığı krediler ve bunların mevcut koşulları aşağıdaki tablodadır:
 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi halen Vakfımızın toplam 3.631.731 Euro ve 6.000.000 USD uzun vadeli kredi borcu bulunmaktadır. 

Değerli Mütevellilerimiz, 

Geride bıraktığımız çalışma döneminde, yukarıdaki açıklamalarımız dışında meydana gelen bir gelişmeyi de bilgilerinize sunmak istiyoruz. 

Vakfımız okullarının işlemleri vakıflar ve vergi mevzuatı uyarınca İktisadi İşletme’nin bünyesinde muhasebeleştirilmektedir. Bilindiği gibi; iktisadi işletmeler kendi tüzel kişilikleri olmayan, vakıf tüzel kişiliği altında faaliyet gösteren yapılardır. Dolayısıyla aralarında Türk Ticaret Kanunu’nda belirtildiği şekilde bir ortaklık ilişkisi söz konusu değildir. İktisadi işletmeler, vakfın tahsis ettiği bir sermayeye sahip olup, faaliyetleri sonucunda oluşan değerler vakfın mal varlığının parçasıdır. Diğer yandan iktisadi işletmeler faaliyetlerinden ötürü vergi mükellefidirler. Vakfımız, bu sebeple Vakıflar Genel Müdürlüğü yanında TC Maliye Bakanlığı tarafından da denetlenmektedir. 

2008 yılında Maliye Bakanlığı’ndan gelen bir yazıyla İktisadi İşletmemizde oluşan gelir fazlalarının Vakıf hesaplarına devredilmesi gerektiği, aksi takdirde vakıfların vergi muafiyetinin kaldırılacağı vurgulanmıştır. 

Vakfımız buna itiraz etmiş, fakat bu itiraz olumsuz cevaplandığından gereği yerine getirilerek esas itibariyle enflasyon değerlendirmesinden doğan ve iktisadi işletmenin geçmiş yıl karları hesabında tutulan 6.603.332,- TL gelir fazlası Vakfa aktarılmıştır. 

Bu sene Haziran-Ağustos ayları arasında, okul işletmeciliği gelirleri istisnasından yararlanmamız sebebiyle Vakfımızın hesaplarını inceleyen Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları; 

a) Yukarıda belirttiğimiz, enflasyondan kaynaklanan değer artışı nedeniyle İktisadi İşletmede oluşan geçmiş yıl karlarının Vakfa aktarılması işlemi nedeniyle %15 stopaj uygulanması, 

b) Yine aynı işlem nedeniyle ayrıca %20 kurumlar vergisi ödenmesi, 

c) Yararlanılan eğitim öğretim hizmetleri istisnasına isabet eden oranda Genel Yönetim Giderlerinden okullarımıza ayrı ayrı pay verilmesi, 

d) Kanunen burslu okuttuğumuz öğrencilerimiz için KDV indiriminden yararlanmamamız 

gerektiğini belirten bir rapor düzenlemişlerdir. 

Vergi Dairesi de bu rapora dayanarak Vakfımıza vergi ve vergi cezası tahakkuk ettirmiştir. Ayrıntıları Denetim Raporu’nda belirtilen vergi tevkifatı, cezası ve tahmini faizleri aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:
 

Hesap uzmanları ile yapılan ön görüşmede tarhiyat öncesinde uzlaşmamız halinde önemli bir tutarın tenzil edilebileceği söylenmişse de, bu konu için kurmuş olduğumuz komisyonun aldığı karar doğrultusunda tarhiyat sonrası uzlaşmada daha iyi bir netice elde edilebileceği hususunda mutabakat sağlanmış ve yargı yoluna gitme hakkı saklı tutularak Maliye Bakanlığı nezdinde “Tarhiyat Sonrası Uzlaşma” talebinde bulunulmuştur. Bir taraftan uzlaşma için tarih bildirilmesi beklenirken diğer taraftan bu konuda en iyi sonucu alabilmek için gerekli her türlü girişimde bulunmaktayız.

125. Yıl İlköğretim Okulu Projesi Mali Raporu:
 

Sayın Mütevelliler, bilindiği gibi Alemdağ Nişantepe mevkiindeki yeni ilköğretim okulumuzun inşaatı 7 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmış ve İELEV 125. Yıl İlköğretim Okulu adıyla 2009-2010 döneminde eğitim ve öğretime başlamıştı. Açılış sırasında tam olarak bitmeyen inşaat işlerine geçtiğimiz dönemde devam edilmiş ve süreç içinde doğan ihtiyaçları karşılamaya yönelik inşaat işlerine aynı dönem içinde başlanmıştır. 

Projenin Vakfa toplam maliyeti KDV hariç 16,288 milyon TL olup, bu miktarın 3.664 milyon TL’si arsa, 12.624 milyon TL’si ise inşaat gideridir.
 

Bu tutarın 15.886 TL’si nakit ve çek olarak ödenmiş olup, kalan 402 bin TL ise şimdiye kadar olduğu gibi sürmekte olan işler tamamlandıkça ödenecektir.
 

İnşaat işleri sırasında çek ve senetlerle taşeronlardan 1.232.000 TL tutarında teminat alınmıştır. İş bitiminden sonra ortaya çıkabilecek, taşeron hatalarından kaynaklanan sorunların giderilmesini sağlamak amacıyla alınan bu teminatlar kesin kabul işlemlerinin sonuna kadar Vakfımızda muhafaza edilecektir.

Yukarıda belirttiğimiz ilkokul projemizin finansmanı aşağıdaki tabloda detaylı bir şekilde gösterilmiştir. Bu tabloda da görüldüğü gibi projenin %27’si Vakıf özkaynakları ve bağışlarla karşılanmış, geri kalanı için ise banka kredileri kullanılmıştır:
 

Siz değerli Mütevellilerimize, 2008 ve 2009 yılı faaliyet raporlarında sunduğumuz bütçelerde okul inşaatı harcamaları için 12.749.500.- TL. (7.515.310+5.234.190) kaynak ayrıldığı belirtilmiş ve onayınız alınmış idi. Ancak yukarıdaki tablolarda görüldüğü gibi projeye harcanan kaynakların toplamı çalışma dönemi sonunda 16.288,00 TL’yi bulmuştur. 

İnşaat maliyetindeki artışın sebebi 2009 yılında İSKİ yönetmeliğinde yapılan değişiklik sonucunda %20 olan yapılaşma izninin %25’e çıkarılmasıdır. 

Arazimiz içinde bulunan eski fabrika binasında üretim yapmakta olan kiracılarımızın binayı sözleşme bitiminden önce boşaltmaları yanında Büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle geliştirilen iyi ilişkilerin de etkisiyle bu yeni tanınan haktan yararlanan Vakfımız, proje başlangıcındaki planlamada 2011 ve 2012 yıllarında tamamlanması öngörülen spor salonu ve yemekhane binasını da yaparak hizmete açmış, anaokulu binası ile yüzme havuzunun ise kaba inşaatlarını bitirmiştir. 

Böylece inşaatı biten kapalı alan 1.500 m² daha artarak 10.150 m²’ye ulaşmış, yaklaşık 1.000 m² kadar da kaba inşaat yapılmıştır. Ayrıca bir gölet ve arıtma tesisleri için küçük binalar yapılmış, yirmi dönümden büyük arazinin yeşil alan düzenlemeleri tamamlanmıştır. 

Bu nedenle ortaya çıkan finansman ihtiyacı banka kredileriyle karşılanmıştır. Gerek inşaat gerekse inşaatın finansmanı ile ilgili kararlar alınırken nakit planlaması hassasiyetle yapılmış, Vakfımızın lüzumsuz riske sokulmamasına dikkat edilmiştir. 

125. Yıl İlköğretim Okulu projemizi mali, ayni ve fikri katkılarıyla destekleyen Ahmet Hüsrevoğlu, Ali Çayır, Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu, Çetin Atsür, Erol Evgin, Fahri Saraçoğlu, Kemal Kafadar, Prof. Dr. Mahir Vardar, Mahmut Kuşculu, Gülsan İnşaat-Mehmet Gül, Mehmet S. Akçay, Mehmet Gür, Mehmet-Nökte Şuhubi, Prof.Dr.Nur Esin, Orhan Öcalgiray, Refik Necdet Türkoğlu, Sedat Aloğlu, Tayfun Ateş, Teoman Demiroğlu, Ünal Uysal ve Vitur Asansör’e şükranlarımızı sunarız. 

125. Yıl İlköğretim Okulu projesinin tamamlanması ile Vakfımızın malvarlığında önemli artışlar meydana gelmiştir:
 

Yukarıda belirttiğimiz mal varlığı artışları yanında yine raporumuzun ilgili bölümlerinde bilgilerinize sunduğumuz eğitim-öğretim olanakları ve öğrenci kapasitesi artışları Vakfımızın gelirlerini de önemli ölçüde yükseltecek, amaçlarını gerçekleştirme yolunda büyük katkılar sağlayacaktır.
 

Sayın Mütevellilerimiz, 

Vakfımızın ve İktisadi İşletmemizin 01.09.2009 - 31.08.2010 dönemine ait Gelir Tablosu ve Bilançosu hakkındaki bilgiler aşağıda sunulmaktadır. 

Vakfımızın dönem gelirleri; bağış gelirleri, kira gelirleri, faiz gelirleri, kambiyo karları ve diğer olağandışı gelirler olmak üzere toplam 5.962.052 TL’dir. Buna karşılık giderler toplamı 6.438.211 TL ise amaca yönelik giderler, genel yönetim giderleri, kambiyo zararları, finansman giderleri ve diğer olağandışı giderlerden oluşmaktadır. Dönem gelirinden giderler düşüldükten sonra 476.159 TL dönem gelir eksiği meydana gelmiştir. 

İktisadi İşletmemizin dönem gelirleri ise; yurtiçi satışlar, faiz gelirleri, kambiyo karları ve diğer olağandışı gelirler olmak üzere toplam 16.035.817 TL’dir. Dönem giderleri toplamı 15.058.553 TL ise satılan hizmet maliyeti, genel yönetim giderleri, kambiyo zararları, finansman giderleri ve diğer olağandışı giderlerden oluşmaktadır. Dönem gelirlerinden giderler düşüldükten sonra 977.264 TL dönem net karı elde edilmiştir. 

Vakfımız bilançosunun aktif toplamı 37.637.684 TL’dir. Dönen Varlıklar toplamı 345.793 TL, Duran Varlıklar toplamı 37.291.891 TL’dir. Bilançonun pasifini oluşturan kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 16.280.730 TL ve Özkaynaklar toplamı ise 21.356.954 TL’dir. 

İktisadi İşletme bilançosunun aktif toplamı ise 30.902.241 TL’dir. Dönen Varlıklar toplamı 4.272.927 TL, Duran Varlıklar toplamı 26.629.314 TL’dir. Bilançonun pasifini oluşturan kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 30.307.916 TL ve Özkaynaklar toplamı ise 594.325 TL’dir. 

Vakfımızın, İktisadi İşletme dahil konsolide gelirleri toplam 20.677.310 TL’dir. Buna karşılık konsolide giderler toplamı 20.176.206 TL olup, dönem gelirlerinden giderler düşüldükten sonra 501.104 TL dönem net karı elde edilmiştir. 

Vakfımızın, İktisadi İşletme dahil konsolide bilançosunun aktif toplamı ise 53.448.686 TL’dir. Dönen Varlıklar toplamı 4.618.720 TL, Duran Varlıklar toplamı 48.829.966 TL’dir. Konsolide bilançonun pasifini oluşturan kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 31.497.907 TL ve Özkaynaklar toplamı 21.950.779 TL’dir. 

Vakfımızın ve İktisadi İşletmemizin mali tabloları ekte incelemelerinize sunulmaktadır.

Copyright © 2024, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı | Her Hakkı Saklıdır. | Site: İkipixel

Logo