Türkçe Vakıf Senedi

BAŞLANGIÇ

İstanbul (Erkek) Lisesinden mezun olan ve bu okulda öğretmen ve idareci olarak hizmet vermiş olan, SARI – SİYAH’lı renklere yürekten bağlı bizler;

21 Aralık 1982 tarihinde Okulumuzda toplanarak 97 yıllık şerefli bir geçmişe sahip bu yüce kuruluşa olan ödenmez şükran borcumuzu, naçiz bir karşılıkla da olsa, yerine getirmenin heyecanı içinde "İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı’nı kurmaya karar verdik.

Tek amacımız, sonsuza uzanan Yüce Türk Milleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde bugüne kadar binlerce değerli, ünlü ve camiamızı zenginleştiren evlat yetiştirmiş sevgili okulumuzun, her gün biraz daha güçlenerek görevini yerine getirmesine, Sarı-Siyah’ lı camiada dayanışma ve yardımlaşmanın kuvvetlenmesine ve Türk çocuklarının ve gençlerinin de hiçbir ayrım yapmaksızın bu Vakfın imkanlarından yararlandırılmalarına kalıcı bir katkıda bulunmaktır. Lisemizden yetişecek genç kuşakların da bu Vakfı içtenlikle kucaklayacaklarına ve onu Türk Milleti'nin en değerli hizmet kuruluşlarından birisi haline getireceklerine inanıyoruz. Laik Türk Milli Eğitimi'nin değerli bir parçasını oluşturan tarihi okulumuza ve Sarı-Siyah’ lı camiaya karşı taşıdığımız bağlılık, muhabbet ve minnet duyguları ile kalplerimizin dolup taştığı şu anda kurduğumuz bu Vakfı gelecek Liseli kardeşlerimize emanet ediyoruz.

Bizlere emeklerini minnetle andığımız hocalarımızı en derin saygı duyguları ile hatırlıyor, vefat edenler için Tanrı'dan rahmet niyaz ediyoruz.


VAKFIN AMAÇLARI, UNVANI, MERKEZİ 

Madde 1- 

a) Lisemizin mezunları, mensupları ve öğretmenleri arasındaki dayanışmayı güçlendirmek; Lisemizde ve diğer eğitim kurumlarınca verilen hizmetlerin daha yüksek düzeye çıkmasını mümkün kılmak için her türlü çabada bulunmak; Türk Milli Eğitimi’ni geliştirici tesisler, anaokulu, ilk, orta ve yüksek eğitime ilişkin okullar ve lise dengi bir öğretime dayalı yüksek öğretim kurumları kurmak; mesleki eğitime yardımcı olmak; iş imkanı sağlamak; öğrencilerin başarılarını teşvik etmek, spor, sosyal ve sağlık kuruluşları ve tesisleri kurmak, işletmek ve geliştirilmesine yardımcı olmak; bu hizmetlerin yaygınlaştırılmasına yardımda bulunmak, bütün bu amaçları gerçekleştirmek üzere, diğer kuruluşlarla aynı amaçla bilhassa vakıflarla işbirliği yapmak üzere "İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı" adı ile bir Vakıf kurulmuştur. 

b) Vakıf merkezi; Tomtom Mah. Yeni Çarşı Cad. No:32 Kat:5 Beyoğlu/İstanbul’dur. Yurt içinde ve dışında Vakfın şubeleri, temsilcilikleri, irtibat büroları kurulabilir. 


VAKFIN YAPABİLECEĞİ İŞLEM VE TASARRUFLAR 

Madde 2- Vakıf, 1. maddede belirtilen amacına ulaşabilmek için kanuni sınırlamalar dahilinde;

a) Her miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mallara, haklara ve diğer her çeşit mal ve mülke ve mal varlığına satın alma, bağış, hibe, vasiyet vs. ölüme bağlı tasarruflar yoluyla ve mübadele, kiralama suretleri ile sahip olabilir ve tasarruf edebilir. 

b) Sahip olduklarını satabilir, kiralayabilir, tahsis, devir ve ferağ edebilir, gelirlerini tahsil ile sarf edebilir. Gayri menkuller üzerinde intifa, sükna gibi ayni hakları kabul edebilir ve bunları kullanabilir. Rehin dahil her türlü teminatı ve banka kefaletlerini kabul edebilir, ipotek alabilir ve verebilir. 

c) Mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkulleri ve bunların gelirlerini müteaddit kereler yatırımlarda kullanabilir. 

ç) Bağış, vasiyet ve çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yolu ile veya satın alma suretiyle temellük ettiği taşınır ve taşınmaz mallar ve para üzerinde, Vakfın amacına tahsis olunmak kaydı ile, her türlü tasarrufta bulunabilir ve bunları tebdil edebilir. 

d) Mal varlığını arttırmak amacı ile tasarruf ettiği kıymetlerle şirket kurabilir ve/veya katılabilir. Faaliyet alanları ile ilgili lisans, patent gibi her türlü gayri maddi hakları iktisap edebilir ve bunlar üzerinde tasarruflarda bulunabilir. 

e) Amacının gerçekleştirilmesi için gerektiği takdirde ve oranda ödünç alabilir, borçlanabilir, kredi sözleşmesi imzalayabilir, mallarını rehin gösterebilir, her türlü teminat verebilir. 

f) Her düzeyde eğitim kurumları kurabilir, işletebilir. Kurulmuş olan bu tesislerde tadil, ilave, tamirler yapmak, ders malzemesi gibi araç ve gereçlerin temininde yardımcı olmak, eğitim kurum ve tesislerinin hizmet seviye ve kapasitesinin genişletilmesine katkılarda bulunmak gibi görevleri de yerine getirebilir. 

g) Konusu ile ilgili derleme ve araştırmalar, kitap dergi, bülten gibi her türlü yayın faaliyetinde bulunabilir. 

h) Vakfın ya da şirketlerinin veya iştiraklerinin sahip olduğu eğitim kurumlarının mezun ve mensupları arasında dayanışmayı güçlendirmek, amaçlarına ulaşabilmek için lokal, sanat, kültür, spor tesisleri ve eğitim tesisleri kurabilir, açabilir, işletebilir, üçüncü kişilere işlettirebilir, kiralayabilir. Bu hususlarla ilgili her türlü organizasyonu düzenleyebilir düzenletebilir, bilcümle işlemleri ve faaliyetleri gerçekleştirebilir. Uygulama çalışmaları yapabilir, yaptırabilir. Bu tür faaliyetlere katılabilir, gerekirse bunlara sponsorluk yapabilir. 

i) Her seviyede öğrenciyi sınavlara hazırlamak spor, sanat, kültür ve benzeri alanlarda toplumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla kurslar açabilir ve benzeri eğitim-öğretim organizasyonları yapabilir, geziler düzenleyebilir, tüm bu konularda hizmet alabilir.

j) Başarılı öğrencileri ödüllendirir, öğretmenler ve öğrenciler için yurt içi ve yurt dışı öğretim, eğitim ve araştırma bursları verebilir veya nakdi yardımda bulunabilir. Verilecek burs ve nakdi yardım esasları Yönetim Kurulu’nca hazırlanarak yürürlüğe konulan bir yönetmelikle düzenlenir. 

k) Her türlü sağlık tesisleri (hastane, vs.) kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, bu amaçla kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. Bu tesislerin uzman personel ve malzeme gibi bilcümle ihtiyaçlarının temininde yardımcı olabilir. 

l) İlk, orta veya yüksek öğrenimini tamamlamış Türk gençlerinin, Lisemizin mezun ve mensuplarının mesleki eğitimlerini sağlamak ve iş temininde yardımcı olmak için bu amaçla eğitim verecek işyerleri, tesisleri açabilir ve işletebilir, kurulmuş işletmelere iştirak edebilir. 

m) Vakıf amaçlarına ulaşabilmek için ticari, sınai işletmeler kurabilir, işletebilir, üçüncü kişilere işlettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Sınai ve ticari işletmelere iştirak edebilir, şirketlere kurucu ortak olarak katılabilir. Velhasıl Vakıf, amaçlarının kısmen veya tamamen gerçekleştirilmesi maksadı ile faydalı ve gerekli gördüğü bütün teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icra hususunda Medeni Kanunun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. 

Bu yetkiler hiçbir suretle 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 101.maddesi ile yasaklanan maksatlar için kullanılamaz. 

n) Vakıfça veya hisselerinin tamamına sahip olduğu şirketlerce kurulmuş ya da kurulacak eğitim tesislerinde Yönetim Kurulunca belirlenecek öğrencilere burs verilebilir, indirim sağlanabilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.


VAKFIN VARLIĞI 

Madde 3 - Vakfın varlığı, 

Beyoğlu Asliye Hukuk Mahkemesinin, 1992/195 D.iş sayılı dosyası ve 21.12.1992 tarihli bilirkişi raporu ile değeri, 234.750.000.000, (İKİYÜZOTUZDÖRTMİLYARYEDİYÜZELLİMİLYON) TL'sı olarak tesbit ve tayin olunan, İstanbul Beyoğlu, Cihangir Mahallesi, Aslanyatağı sokağında kain, tapuda 61 pafta, 653 ada ve 4 parsel numaraları ile kayıtlı taşınmaz ve yine aynı mahkemenin aynı D.iş sayılı dosyası ve aynı tarihli bilirkişi raporu ile değeri, 5.250.000.000, (BEŞMİLYARİKİYÜZELLİMİLYON) TL'sı olarak tesbit ve tayin olunan, İstanbul Beyoğlu Cihangir Mahallesi, Aslanyatağı sokağında kain, tapuda, 59 pafta, 655 ada, 6 parsel numaraları ile kayıtlı taşınmaz ile mütemmim cüzüleri ve nakden tahsis olunan 1.000.000.000 TL'sıdır. 

Vakfın içinde yer alan bu değerler ile bu tarihten sonra edindiği tüm menkul ve gayri menkuller, Beyoğlu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliğinin 1997/84, 1997/85, 1997/86 D.iş sayılı dosyaları ile İstanbul 2.Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliğinin 1996/101 D.iş sayılı dosyası ve İstanbul 10.Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliğinin 1997/260 D.iş sayılı dosyası bilirkişilerce yeniden değerlemeye tabi tutulmuştur. Mahkemece tesbit ve tayin olunan değerlerle bu değer ve değer artışları Vakfın malvarlığına eklenir. 

Vakıf; bu mal varlığına ek olarak her türlü hak ve malları, mal varlıklarını, ve bunların gelirlerini ve her türlü geliri, bağış, vasiyet veya ölüme bağlı tasarruf veya diğer herhangi bir hukuki yol ile, kısmen veya tamamen kabul ve iktisap ile mal varlığına katar. 

Vakıf, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 37 nci maddesi uyarınca brüt gelirlerinin % 20'sini yönetim, idame masrafları ile vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara ayıracak bu miktarlar dışında kalan Vakfın gelirlerinin tümünü Vakfın amaçlarına tahsis veya sarf edecektir. Vakıf gelirlerinin % 80'i (seksen) Vakıf amaçlarına sarf edilir. 


VAKIF ORGANLARI

Madde 4 – 

Vakfın organları Mütevelli Heyeti, Mütevelli Heyeti Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'dur.


MÜTEVELLİ HEYETİ 

Madde 5 – 

A) KURULUŞ 

1) Türk Medeni Kanunun yürürlük tarihi olan 1.1.2002 tarihi itibariyle vakıf mütevelli üyesi olan 116 kişi. 

2) Görevleri süresince olmak üzere İstanbul Lisesi Müdürü, Müdür Baş Yardımcısı, Almanca Bölüm Başkanı ve İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfınca kurulacak Üniversitenin Rektörü, yüksek okullarının Müdürleri, bunlara veya Vakfa bağlı okulların müdürleri. 

3) Görevleri süresince olmak üzere İstanbul Lisesi öğretmenler kurulunca seçilecek 3 (üç) öğretmen ve İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfının Lise öncesi, Lise ve sonrası eğitim-öğretim kurumlarından Vakıf Yönetim Kurulunca önerilen Mütevelli Heyetince seçilen 2/şer (ikişer) öğretmen veya öğretim üyesi. 

4) Görevleri süresince olmak üzere İstanbul Erkek Liseliler Dayanışma Vakfı, Sarı-Siyah 65 Eğitim ve Dayanışma Vakfı, İstanbul Erkek Liseliler Derneği, Ankara İstanbul Erkek Liseliler Derneği ve Almanya İstanbul Erkek Liseliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanları. 

5) Görevleri süresince olmak üzere İstanbul Lisesi Okul Aile Birliği ile Vakfa bağlı okulların, Okul Aile Birliği Başkanları, İstanbulspor Kulübü Derneği ile İstanbulsporlular Derneği Yönetim Kurulu Başkanları. 

6) Görevleri süresince olmak üzere İstanbul Erkek Liseliler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri arasından Vakıf Yönetim Kurulunca önerilen ve Mütevelli Heyetince seçilen en fazla 5 (beş) kişi. 

7) Mütevelliler vefat, hastalık, çekilme gibi sebeplerle mütevellilik görevlerini yerine getiremez hale geldiklerinde geçerli olmak üzere, kendi yerlerine mütevelli olacak en az iki İstanbul Liseli adayın adını öncelik sırasıyla yazılı olarak kapalı bir zarf içinde Vakfa tevdi ederler. Vakıf Mütevelli Heyeti, koşulların oluşmasını takip eden ilk toplantısında ilgili kişinin atamasını gerçekleştirir. Mütevelliler, kendi yerlerine aday gösterdikleri kişilerin isimlerini değiştirebilirler. 

8) Boşalan mütevellilikler için aday bildirilmemesi veya adayların görevi kabul etmemeleri ya da görev yapamaz halde olmaları durumunda mütevelli, Yönetim Kurulu tarafından önerilen adaylar arasından Mütevelli Heyet tarafından seçilir. 

Bu maddenin 2.,3.,4.,5. bendlerinde belirtilen kişiler kendi kurumlarında görevde bulundukları sürece Mütevelli Heyeti Üyeliği sıfatını taşırlar. Üyelik sıfatını kaybedenlerin yerine ilgili kurumca seçilip, Vakfa yazılı bildirilenler geçer. 6. bentte belirlenen kişiler ise ilgili kurumlardaki görevlerine her yeni seçilişlerinde Vakıf Yönetim Kurulunun isteği doğrultusunda Mütevelli Heyeti’nin onayına sunulurlar. 


B) GÖREV 

1) Mütevelli Heyeti, Mütevelli Heyeti Başkanlık Divanı’nın, Yönetim Kurulu’nun ve Denetim Kurulu’nun asil ve yedek üyelerini seçer. Yerleri boşalan mütevellilerin haleflerini Mütevelli Heyeti’ne katılmaya davet eder. 

2) Yönetim Kurulu’nun her türlü faaliyeti ile bilanço ve gelir gider hesaplarını ve bunlarla ilgili Denetim Kurulu raporlarını inceler, tartışır ve bu kurulların ibrası konusunda karar verir. 

3) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp sunulan yıllık bütçe tasarısını inceler ve karara bağlar. 

4) Vakıf Resmi Senedi değişiklik önerilerini değerlendirir ve karara bağlar. 

5) Vakıf faaliyetleri ile ilgili genel politikaları belirler. 


C) ÇALIŞMA DÜZENİ VE DEVAMLILIK 

1) Mütevelli Heyeti her yılın Mart ayında olağan olarak toplanır. 

2) Mütevelli Heyeti, mütevellilerinin 1/5 (beşte biri)’nin Mütevelli Heyeti Başkanlık Divanı’na yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu’nun ya da Başkanlık Divanı’nın daveti ile olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanlık Divanı da gerek gördüğü zaman Mütevelli Heyetini olağanüstü toplayabilir. Mütevelli Heyeti Olağanüstü Toplantısı, yazılı başvurunun Başkanlık Divanı’na bildirilmesinden veya Yönetim Kurulu ya da Mütevelli Heyeti Başkanlık Divanının bu yönde bir karar almasından itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde yapılır.

Mütevelli Heyeti Olağanüstü Toplantısı’nı talep eden mütevelliler yazılı başvurularında toplantı gündemini de belirtirler. Mütevelli Heyeti Başkanlık Divanı talepte yer alan konulara gündemde yer vermekle birlikte bunlara ilave de yapabilir. 

3) Mütevelli Heyet olağan ve olağanüstü ilk ve ikinci toplantılarının gündemi, gün, saat ve yeri toplantıda görüşülecek raporlar ile birlikte en az 15 (onbeş) gün önceden mütevellilere bildirilir. Olağan ve olağanüstü ilk toplantı nisabı mütevellilerin tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. Olağan ve olağanüstü ikinci toplantı nisabı ise Yönetim ve Denetim Kurulları asil üye sayısının iki katıdır. 

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre en az 7 gün en fazla 15 gün olabilir. 

4) Mütevelli Heyet toplantılarında kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak; Vakıf Resmi Senedi değişikliği için Mütevelli Heyet Toplantı nisabı toplantı tarihindeki mütevelli tam sayısının 2/3 (üçte iki)si olup karar yeterlilik sayısı mütevelli tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. 

Mütevelli Heyet Toplantıları’nda toplantıya katılamayacak mütevelli heyet üyesi, kendisini temsil etmek üzere bir başka mütevelliyi noterden onaylı olmak suretiyle vekil tayin edebilir. Vekaletler toplantı öncesi hazirun cetveline işlenir ve görevlilerce Divan Heyetine sunulur. Bir mütevellide birden fazla vekalet toplanamaz.

5) Geçerli bir mazereti olmaksızın veya toplantıya katılamayacağını bildirmeksizin üst üste üç Mütevelli Heyet Toplantısı’na katılmayanlara mütevelliliğini sürdürüp sürdürmeyeceği yazılı olarak sorulur. Devam etmeyeceğini bildirenler veya tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde cevap vermeyenler mütevellilikten çekilmiş sayılır. 

6) Vakfın amacı, ilkeleri ve toplumun etik değerleriyle bağdaşmayan davranışlarda bulunan mütevellilerin durumu Yönetim Kurulu veya Mütevelli Heyet Başkanlık Divanı veya mütevellilerin en az 1/5 (beşte biri) tarafından yapılacak ilk Mütevelli Heyet Toplantısı’nda mütevellilerin bilgisine sunulur. Mütevelli Heyeti, toplantıya katılan 2/3(üçte ikisi)nin onayı ile, durumu müzakere ederek ilgili kişilerin mütevellilik sıfatlarının devamına veya sona erdirilmesine ya da yetkili resmi makamlar tarafından kesin karar verilinceye kadar geçici olarak kaldırılmasına karar verebilir. 


MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIK DİVANI

Madde 6- 

A) KURULUŞ

1) Mütevelli Heyet Başkanlık Divanı, 5.maddenin A bölümünün 1 bendinde belirtilen mütevelliler arasından seçilen 5 (beş) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

2) Mütevelli Heyet Başkanlık Divanı'nın görev süresi 3 (üç) yıldır. Başkanlık Divanı, ilk toplantısında kendi içinden bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan asil üyelerin yerine, seçimde aldıkları oy sayısına göre yedek üyeler geçer.

3) Mütevelli Heyeti Başkanlık Divanı Üyelerinde 50 (elli) yaşını geçmiş veya en az 3 (üç) yıl Vakıf Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu Üyeliği yapmış olmak şartı aranır.

4) Mütevelli Heyet Başkanlık Divanı, Yönetim veya Denetim Kurullarından birinde görev alanlar aynı zamanda diğerinde görev alamaz.


B) GÖREV

1) Mütevelli Heyeti Başkanlık Divanı Başkanı veya Başkan Vekili veya bunların tayin edeceği bir üye Mütevelli Heyeti Toplantılarına Başkanlık eder.

2) Mütevelli Heyeti Başkanlık Divanı, Vakıf Mütevelli Heyeti'ni ve Yönetim Kurulu'nu her zaman toplantıya çağırabilir.

3) Mütevelli Heyeti Başkanlık Divanı yılda en az 2 (iki) defa toplanır ve Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde kararlar alır.

4) Salt çoğunlukla toplanır, katılanların çoğunluğu ile karar alır.
 

YÖNETİM KURULU 

Madde 7- 

A) KURULUŞ

1) Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet kararları doğrultusunda uygulama ve Vakfı temsil görevini yerine getiren organdır ve 11 (on bir) asil üyeden oluşur.

2) Bunlardan en az 8 (sekiz) üyenin yukarıda 5. maddenin A bölümünün 1. bendinde belirtilen mütevelliler arasından seçilmesi şarttır. Mütevelli olmayan diğer kişiler de Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilirler.

3) Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) yedek üyesi vardır. Yedek üyeler 5. maddenin A bölümünün 1. bendinde belirtilen mütevelliler arasından seçilirler ve oy miktarına göre öncelik alarak herhangi bir sebeple boşalan asli üyelerin yerlerine Yönetim Kurulunun daveti ile geçerler ve onların sürelerini doldururlar.

4) Yönetim Kurulu'nun görev süresi 2 (iki) yıldır. Her 2 (iki) yılda bir Mütevelli Heyet Olağan Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri için seçim yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçimi de mümkündür. Ancak üç dönem başkanlık yapmış olan kişiler yeniden başkanlık görevine seçilemezler.

5) Yönetim Kurulu Üyeleri, Vakıfta veya Vakfın sahibi ve/veya ortağı olduğu şirket, kurum ve kuruluşlarda ücret karşılığında hiçbir görev alamazlar; ücret karşılığında görev aldıkları takdirde Yönetim Kurulu Üyelikleri düşer.


B) YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA DÜZENİ

1) Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan, bir başkan vekili, bir genel sekreter ve bir muhasip üye seçer.

2) Yönetim Kurulu, yılın her ayında en az bir kere Başkanın daveti ile toplanır. Toplantılara, oy hakkı olmaksızın Mütevelli Heyeti Başkanlık Divanı, Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri ve gerektiğinde görüşü alınmak üzere belirlenen kişiler de davet olunabilirler.

3) Yönetim Kurulu, Vakfın belirli işlerini takip etmek üzere, üyeleri arasından ve dışardan seçeceği kişilerden oluşan İcra ve Danışma Kurulları seçebilir ve görevlendirebilir. Ancak bu kurullara bir Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder.

4) Yönetim Kurulu, gündelik işlerin görülmesi ve Vakfın faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili idari düzenlemelere gidebilir, yönetmelikler hazırlayabilir.

5) Salt çoğunlukla toplanır, katılanların çoğunluğu ile karar alır.


C) GÖREV

1) Yönetim Kurulu mevzuat hükümlerine, bu Resmi Senede, Yönetmeliklere ve Mütevelli Heyet kararlarına uygun olarak Vakfı idare ve temsil eder. Vakıf Senedi ve Vakıf Tüzüğünün belirttiği amaçlar ve esaslar doğrultusunda gerekli işlem ve tasarruflar Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

2) Yönetim Kurulu, her çalışma dönemi için Vakfın faaliyet raporunu, mali durumunu gösteren bilanço ve gelir - gider cetvellerini düzenler, bir sonraki faaliyet döneminin bütçesini hazırlar ve Mütevelli Heyet'in değerlendirmesine sunar.

3) Vakfın iştiraki olan şirket ve kuruluşların Yönetim ve Denetim kurullarına temsilci atar.


DENETİM KURULU 

Madde 8- 

A) KURULUŞ:

1) Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetleyen organdır.

2) Denetim Kurulu Üyeleri, mütevelliler arasından veya biri dışarıdan seçilen 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur, görev süresi 2 (iki) yıldır.


B) GÖREVLER

1) Denetim Kurulu Üyeleri, Vakfın gelir ve giderlerini, kayıtlarını ve faaliyetini inceler, sonucu ve önerilerini bir raporla Mütevelli Heyeti Başkanlık Divanı'na sunar ve bir örneğini de Yönetim Kurulu'na gönderir.

Dışarıdan seçilen üyeye Vakıf Mütevelli Heyeti'nce saptanacak bir ücret ödenebilir.

2) Denetim Kurulu Üyeleri, her çalışma döneminde en az üç ayda bir kontrollerini yaparlar ve çalışma dönemi sonunda Vakfın tüm faaliyetini, gelir ve giderleri ile muhasebe kayıtlarını inceleyerek yıllık rapor düzenlerler. Bu yıllık rapor Mütevelli Heyet Toplantısı'ndan en az on beş gün önce mütevellilere gönderilmek üzere, Vakıf Yönetim Kurulu'na verilir.

3) Düzenlenecek raporlara hazırlık teşkil etmesi bakımından, bağımsız kuruluşlara da inceleme yaptırılabilir.


VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 9- Vakfın herhangi bir sebeple amaçlarını gerçekleştiremez hale geldiği; Mütevelli Heyeti'nin 3/4 oyu ile alınacak kararıyla tesbit ve bunun Denetleme Makamınca kabulü halinde, mevcut Vakıf varlığı Vakfın bu Resmi Senette belirtilen amaçlarını yerine getirmek üzere şartlı bağış olarak TÜRK EĞİTİM VAKFI'na intikal eder. Bu teşekkül o tarihte mevcut değilse, varlık Milli Eğitim Bakanlığı'nca tesbit olunacak, Vakfın amaçlarına uygun bir kuruma aynı koşulla devrolunur.


DİĞER DÜZENLEMELER

Madde 10- Vakfa yapılan bağışların sarfında, bağış yapanların koyacakları özel şart ve mükellefiyetlerden, önceden Vakıfça kabul edilenlere uyulur.

Madde 11-  Bu senette hüküm olmayan hallerde 5737 sayılı Vakıflar Kanunu, Vakıflar Tüzüğü, Vakıflar Yönetmeliği ve kıyasen Türk Medeni Kanun’u hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

1-    Zeyyad BAYKARA

2-    Sulhi DÖNMEZER

3-    Emin Abdullah ÖZEROL

4-    Mahir YEĞMEN

5-    Ender CİNER

6-    Mukip KUTADGU

7-    Halit NARİN

8-    Muammer YELTEN

9-    Haydar TARAY

10-  Ataman SEÇKİ

Copyright © 2024, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı | Her Hakkı Saklıdır. | Site: İkipixel

Logo